§1 Preambuła

Niniejszy regulamin ma na celu zapoznanie Kupującego z prawami i obowiązkami wynikającymi z zawarcia umowy kupna przedmiotów/towarów/usług na portalu marketorio.pl którego właścicielem jest firma VANESSA M** IS MY GIRLFRIEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA 10B, 90-056 ŁÓDŹ, posługująca się numerem KRS 0000903574 REGON 389044556 NIP 7252309456, zarejestrowana w Polsce.

§2 Definicje

2.1 Pojęcia pojawiające się w regulaminie należy rozumieć zgodnie z definicjami poniżej:

Pośrednik – VANESSA M** IS MY GIRLFRIEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, posługująca się numerem KRS 0000903574 REGON 389044556 NIP 7252309456, zarejestrowana w Polsce.

Konsument– użytkownik portalu internetowego, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zamówienia na określony towar niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient/Kupujący/Zamawiający – użytkownik portalu internetowego, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zamówienia na określony towar niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub prowadząca działalność gospodarczą, lub podmiot prawny dokonujący zamówienia na dowolny cel.

Towar – Przedmiot oferowany do sprzedaży, dostarczany przez zewnętrznych dostawców współpracujących z przedsiębiorcą na zasadach dropshippingu

Sprzedający – podmiot posiadający lub nie osobowość prawną, z którym zawierana jest transakcja zakupu/sprzedaży na portalu Pośrednika

Karta produktu – podstrona portalu zawierająca m.in. opis produktu, charakterystykę, zdjęcia, cenę, stan magazynowy, czyli informacje o poszczególnych produktach mogących być przedmiotem transakcji zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym przy udziale pośrednika.

Koszt Przesyłki – zestawienie znajdujące się na portalu dotyczący kosztów dostawy każdego produktu, niezbędne do umożliwienia skutecznego dostarczenia Towaru Kupującemu

Rodzaj Przesyłki – zestawienie znajdujące się na portalu dotyczące rodzaju dostawy każdego produktu, a także podmiotu świadczącego usługę

Termin Dostawy – Czas dostawy podany na karcie produktu, liczony od momentu nadania i wydania przesyłki przewoźnikowi przez dostawcę zewnętrznego do momentu umożliwienia odbioru przesyłki przez klienta

Termin Realizacji – Czas mijający od momentu złożenia zamówienia do momentu wydania  produktu przewoźnikowi przez dostawcę zewnętrznego w celu ich dostarczenia Kupującemu

Koszyk – funkcja/miejsce portalu zawierające zestawienie wybranych produktów na portalu przez Kupującego dodanych w celu realizacji zamówienia

Adres pocztowy – oznaczenie miejsca, położenia w miejscowości, ulicy, numeru mieszkania, budynku (jeśli dotyczy) nazwy miejscowości, kodu pocztowego oraz danych osoby lub nazwy podmiotu.

Konto Kupującego – nieodpłatna funkcja Portalu (drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć swoje indywidualne konto w procesie rejestracji, które jest zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Cena – rozumie się ją przez cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, często na karcie produktu.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy

Miejsce wydania rzeczy – miejsce odbioru, adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego

Moment wydania rzeczy – czynność faktyczna, moment odbioru lub wydania rzeczy Kupującemu przez Przewoźnika lub zapewnienia Kupującemu możności odebrania nabytej rzeczy, czyli zapewnienie kupującemu możności faktycznego korzystania z nabytego przedmiotu i uzyskanie bezpośredniego władztwa nad rzeczą.

Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego w postaci zamówienia za pośrednictwem sklepu Pośrednika, określające jednoznacznie przedmiot Umowy przez wybranie rodzaju  i ilości produktów za określoną cenę, rodzaju i kosztu dostawy, metody płatności, miejsca wydania rzeczy, oraz uzupełnienia danych Kupującego.

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawo konsumenckie – zbiór praw przysługujących konsumentom, zawartych w różnych aktach normatywnych, mających na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ze zmianami, przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/WE z dn. 25 października 2011r. w sprawie praw konsumentów

Płatność – efekt, akt płacenia, metoda zapłaty za zamówienie dokonywana przez Kupującego wg. wskazań na stronie portalu Pośrednika

Produkt – dobro fizyczne (przedmiot) lub usługa, lub dowolna inna która może być przedmiotem zamówienia, która podana jest na Portalu Sprzedającego

Portal – serwis/sklep internetowy Pośrednika, umożliwiający złożenia zamówienia przez Kupującego i nabycie Towaru, dostępny pod adresem marketorio.pl

System – grupa urządzeń informatycznych i oprogramowania wzajemnie powiązanych ze sobą, wymieniających cyfrowe informacje pomiędzy sobą zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie, odbieranie danych za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń sieciowych

Sklep Internetowy/Portal – miejsce w sieci Internet gdzie, Kupujący może zamówić dany towar, za pośrednictwem Pośrednika

Umowa – wzajemne uzgodnienie dwóch lub więcej stron zawierane poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość mające na celu końcowe nabycie towaru przez Kupującego, zapłatę za towar przez Kupującego jego wysyłkę przez dostawcę zewnętrznego oraz jego dostarczenie przez przewoźnika.

§3 Podmiot reprezentujący, charakterystyka portalu

3.1 Podmiotem właścicielem portalu jest firma VANESSA M** IS MY GIRLFRIEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA 10B, 90-056 ŁÓDŹ, posługująca się numerem KRS 0000903574 REGON 389044556 NIP 7252309456, zarejestrowana w Polsce zwanym dalej pośrednikiem,, umożliwiającym zakup towarów oferowanych przez dostawców zewnętrznych.

  1. Portal umożliwia zakup na odległość towarów ofertowanych przez dostawców zewnętrznych.

§4 Zasady zamawiania towaru

4.1 Klient może dokonywać zakupów online w sklepie internetowym marketorio.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę.

4.2 Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Dane dotyczące właściwości towaru, jego cenie, metodach płatności, sposobach wysyłki etc. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób odpowiedni dla danego produktu.

4.3 Klient może zamawiać towar na portalu marketorio.pl za pomocą sieci internet (złożenie oświadczenia woli), w postaci złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej za pomocą wyboru produktów do zakupu, dodania do koszyka, metody płatności sposobu dostawy, a następnie poprzez kliknięcie przycisku Kup Teraz.

4.4 Klient zawierając niniejszą umowę oraz klikając przycisk Kup Teraz oświadcza, że zaakceptował niniejszy regulamin, akceptuje warunki sprzedaży oraz zapoznał się z wytycznymi odnośnie Ochrony Danych Osobowych i wyraża zgody na przetwarzanie i przekazanie danych osobowych Kupującego

4.5  W przypadku niezaakceptowania niniejszego regulaminu, system nie umożliwi realizacji zamówienia, tym samym niniejsza umowa nie dojdzie do skutku.

4.6  Klient oświadcza, że wypełni w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. W innym przypadku Pośrednik ma prawo anulować złożone zamówienie.

4.7 Złożenie zamówienie jest tożsame z obowiązkiem zapłaty, po wyborze formy płatności oferowanej przez Pośrednika.

4.8 Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Pośrednika zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego treścią (Imię i nazwisko klienta, adres wysyłki, email, numer telefonu oraz innych),  szczegółowe podsumowanie zamówionych towarów,  a także z przysługującymi uprawnieniami Kupującemu jakie nabywa w związku z zawarciem niniejszej umowy.

§5 Realizacja zamówienia

5.1 Zakup wybranego towaru przez Kupującego odbywa się po cenach, które są podane na portalu.

5.2 Niniejsze ceny, o których mowa w 5.1 są cenami brutto w polskich złotych, które zawierają już podatek VAT.

5.3 Towary sprzedawane na portalu są towarami dostępnymi bezpośrednio u dostawców.

5.4 W niektórych sytuacjach, ze względu na aktualizacje stanów magazynowych, lub braków magazynowych może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. Kupujący otrzyma wtedy informację o braku możliwości realizacji jego zamówienia na adres email lub telefonicznie. Otrzyma także propozycję możliwego rozwiązania zaistniałem sytuacji.

5.5 W przypadku braku zaakceptowania propozycji Pośrednika przez Kupującego o której mowa w 5.4 Pośrednik zwróci Kupującemu całość wpłaconej kwoty.

5.6 Realizacja zamówienia odbędzie się począwszy od momentu zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

5.7 Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polski, chyba że Kupujący ustali możliwość wysyłki przedmiotu za granicę z Pośrednikiem oraz zapłaci za taką przesyłkę.

5.8 Okres realizacji Zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz wydania przewoźnikowi do dostarczenia. Jego długość jest zależna od dostępności danego towaru, średnio zajmuje 24-48 godzin, ale może się wydłużyć.

5.9 W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem emaila lub telefonicznie, wraz z informacją o sposobie i możliwościach rozwiązania zaistniałem sytuacji.

§6 Płatność i dostawa

6.1 Klient wybiera jedną z dostępnych płatności za dany towar pomiędzy systemem płatności elektronicznym np. Payu a przelewem bankowym.

6.2 Zapłata za zamówienie spowoduje przesłanie maila przez Pośrednika Kupującemu

6.3 W przypadku nieopłacanie zamówienia w terminie 5 dni od daty jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.

6.4 Klient ma możliwość wyboru sposoby dostawy spośród udostępnionych przez

§7 Charakterystyka pośrednika

7.1 Pośrednik świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa na rzecz  Kupującego  w postaci umożliwienia mu zakupu towaru przez portal oraz na rzecz dostawcy zewnętrznego, którego towar oferuje.

7.2 Pośrednik nie sprzedaje towaru, tylko pośredniczy w transakcji sprzedaży. Nie zajmuje się świadczeniem usług pośrednictwa wychodzących ponad zakres 3.3 na rzez Kupującego.

7.3 Pośrednik zapewnia obsługę Kupującego i przeprowadzenie Kupującego przez proces zakupu towaru oraz następnie obsługi posprzedażowej w której także pośredniczy.

7.4 Pośrednik nie pobiera od Klienta wynagrodzenia, ani jakichkolwiek innych opłat, poza zapłatą za Towar w imieniu Sprzedającego.

§8 Dane osobowe

Dane osobowe -dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem danych osobowych jest VANESSA M** IS MY GIRLFRIEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w RODO, Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 3. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach marketingowych, jeśli Kupujacy wyraził zgodę.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Pośrednika w celu realizacji zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera.
 5. Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Administrator nie przetwarza adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Umowy.
 6. Dane osobowe mogą być archiwizowane przez Pośrednika nie dłużej niż 126 miesięcy od dokonania ostatniej sprzedaży, w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane przez 7 lat od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Przetwarzanie takich danych jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez klienta zgody.
 8. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia.
 9. Kupujący ma prawo sprzeciwu co do sposobu przetwarzania jego danych przez Administratora. W tym celu Kupujacy może wysłać zgłoszenie na adres email administrator@marketorio.pl
 10. Nabywca w każdym czasie może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. W tym celu Kupujacy może wysłać zgłoszenie na adres email administrator@marketorio.pl
 11. Kupujący ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia.
 13. Pośrednik stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
 14. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia
 15. Dane, za zgodą Kupującego, są przekazywane Sprzedającemu mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 16. Kupujący ma prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na adres UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA 10B, 90-056 ŁÓDŹ

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Informacje znajdujące się w tym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.2 Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w dowolnym momencie, który jest dostępny dla Kupującego zawsze w zakładce regulamin. Kupującego obowiązuje regulamin w momencie zawierania zakupu z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnie obowiązującego i poinformuje Pośrednika o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

9.3 W przypadku kwestii spornych, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę rozwiązywane są na drodze postępowania mediacyjnego. W przypadku nie zawarcia ugody na drodze mediacji sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

9.4 W ramach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązującego przepisy prawa.